:جستجوی ایستگاه براساس حرف اول
(4), 1 (42), 2 (19), 3 (11), 4 (12), 5 (9), 6 (4), 7 (8), 8 (6), 9 (6), A (565), B (867), C (274), D (343), E (85), F (65), G (429), H (15), I (236), J (48), K (1684), L (402), M (628), N (432), O (660), P (850), Q (3), R (631), S (1236), T (623), U (277), V (509), Y (273), Z (451), А (6), Б (7), В (3), Г (4), Д (4), Е (2), З (2), И (2), К (16), Л (1), М (6), Н (7), О (3), П (14), Р (10), С (4), Т (4), У (1), Х (3), Ч (2), Ш (1), Я (3)
بخشی از نام یا کد ایستگاه را وارد نمایید: 
N.B! Сайт RailWagonLocation.com не имеет никакого отношения к станциям в этом списке!
 کد ایستگاه نام نوع ایستگاه راه آهن
G.Z.Tagiyev-Sort., AZEآذربایجان
Gabakly TUR, TURترکمنستان
Gachiani, GRUگرجستان
Gachiani (exp.), GRUگرجستان
Gachki, OKTآکتیابرسکی
Gadyach, YuZhNجنوبی
Gadynkivtzy, LJVلووف
Gagarin, MOSمسکو
Gagarskiy, SVEسوردلوفسکی
Gagra, GRUگرجستان
Gaiduk (exp.), SKAشمالی-قفقازی
Gaji Zeynalabdin, AZEآذربایجان
Gajigabul, AZEآذربایجان
Galaba, UZBازبکستان
Galaba (exp.), UZBازبکستان
Galachinskiy, VSIشرق سیبربی
Galavany, ODاودسا
Galaymor, TURترکمنستان
Galeshchyna, YuZhNجنوبی
Gali, GRUگرجستان
Galich, SEVشمالی
Galich, LJVلووف
Galino, YuZAجنوب غربی
Galka, YuZhNجنوبی
Galkino, YuURجنوبی-اورالی
به بالای صفحهبه بالای صفحه