:جستجوی ایستگاه براساس حرف اول
(3), 1 (42), 2 (20), 3 (11), 4 (12), 5 (9), 6 (4), 7 (8), 8 (6), 9 (6), A (573), B (877), C (278), D (352), E (87), F (67), G (429), H (17), I (240), J (49), K (1702), L (404), M (634), N (437), O (711), P (860), Q (3), R (630), S (1242), T (635), U (278), V (507), Y (276), Z (463), А (6), Б (7), В (4), Г (4), Д (4), Е (1), З (2), И (2), К (16), М (6), Н (6), П (13), Р (6), С (4), Т (3), У (1), Х (3), Ч (2), Ш (1), Я (3)
بخشی از نام یا کد ایستگاه را وارد نمایید: 
N.B! Сайт RailWagonLocation.com не имеет никакого отношения к станциям в этом списке!
 کد ایستگاه نام نوع ایستگاه راه آهن
G.Z.Tagiyev-Sort., AZEآذربایجان
Gabakly TUR, TURترکمنستان
Gachiani, GRUگرجستان
Gachiani (exp.), GRUگرجستان
Gachki, OKTآکتیابرسکی
Gadyach, YuZhNجنوبی
Gadynkivtzy, LJVلووف
Gagarin, MOSمسکو
Gagarskiy, SVEسوردلوفسکی
Gagra, GRUگرجستان
Gaiduk (exp.), SKAشمالی-قفقازی
Gaji Zeynalabdin, AZEآذربایجان
Gajigabul, AZEآذربایجان
Galaba, UZBازبکستان
Galaba (exp.), UZBازبکستان
Galachinskiy, VSIشرق سیبربی
Galavany, ODاودسا
Galaymor, TURترکمنستان
Galeshchyna, YuZhNجنوبی
Gali, GRUگرجستان
Galich, SEVشمالی
Galich, LJVلووف
Galino, YuZAجنوب غربی
Galitsky , DVOشرق دور
Galka, YuZhNجنوبی
به بالای صفحهبه بالای صفحه