:جستجوی ایستگاه براساس حرف اول
(2), 1 (42), 2 (20), 3 (11), 4 (12), 5 (9), 6 (4), 7 (8), 8 (6), 9 (6), A (570), B (873), C (274), D (350), E (87), F (66), G (428), H (17), I (239), J (48), K (1699), L (404), M (631), N (433), O (700), P (857), Q (3), R (646), S (1237), T (632), U (278), V (506), Y (273), Z (461), А (6), Б (7), В (4), Г (4), Д (4), Е (1), З (2), И (2), К (16), М (6), Н (6), П (13), Р (6), С (4), Т (3), У (1), Х (3), Ч (2), Ш (1), Я (3)
بخشی از نام یا کد ایستگاه را وارد نمایید: 
N.B! Сайт RailWagonLocation.com не имеет никакого отношения к станциям в этом списке!
 کد ایستگاه نام نوع ایستگاه راه آهن
O.P Depo, MOSمسکو
o.p Shutka, YuURجنوبی-اورالی
o.p Uralo-Kluchi, KRAکراسنایارسک
o.p. 1004 km, KBShکویبیشفسکی
o.p. 11 km , SVEسوردلوفسکی
o.p. 151 km , SVEسوردلوفسکی
o.p. 286 km, YuURجنوبی-اورالی
o.p. 62 km, YuURجنوبی-اورالی
o.p. 674 km , SVEسوردلوفسکی
O.p. Aleksandriya, BELبلاروس
o.p. Ay-Yagun , SVEسوردلوفسکی
o.p. Baritnaja, YuURجنوبی-اورالی
o.p. Kazachij park, SKAشمالی-قفقازی
o.p. Red Town, YuURجنوبی-اورالی
o.p. River , KBShکویبیشفسکی
Oazis (rzd)(exp.), KZHقزاقستان
Oazis (rzd.), KZHقزاقستان
Ob, ZSBغرب-سیبری
Obalyay, LITلیتوانی
Obamza, KBShکویبیشفسکی
Obarov, LJVلووف
Obg. Punk N 41, KZHقزاقستان
Obg. Punkt 18 km, YuURجنوبی-اورالی
Obg. punkt 231 km, YuURجنوبی-اورالی
Obg. Punkt 626 km, KBShکویبیشفسکی
به بالای صفحهبه بالای صفحه