:جستجوی ایستگاه براساس حرف اول
(4), 1 (42), 2 (19), 3 (11), 4 (12), 5 (9), 6 (4), 7 (8), 8 (6), 9 (6), A (565), B (863), C (274), D (343), E (85), F (65), G (429), H (16), I (236), J (48), K (1683), L (402), M (628), N (431), O (660), P (849), Q (3), R (629), S (1235), T (622), U (276), V (508), Y (273), Z (451), А (6), Б (7), В (3), Г (4), Д (4), Е (2), З (2), И (2), К (16), Л (1), М (6), Н (7), О (3), П (14), Р (10), С (4), Т (4), У (1), Х (3), Ч (2), Ш (1), Я (3)
بخشی از نام یا کد ایستگاه را وارد نمایید: 
N.B! Сайт RailWagonLocation.com не имеет никакого отношения к станциям в этом списке!
 کد ایستگاه نام نوع ایستگاه راه آهن
122104, LITلیتوانی
Akmyane, LITلیتوانی
Alitus, LITلیتوانی
Alksnenay, LITلیتوانی
Anuzhay, LITلیتوانی
Batakyay, LITلیتوانی
Baysogala, LITلیتوانی
Bugyanyay, LITلیتوانی
Bugyanyay (exp.), LITلیتوانی
Byazdonis, LITلیتوانی
Darbenaj, LITلیتوانی
Dotnuva, LITلیتوانی
Draugyste, LITلیتوانی
Draugyste (ferry), LITلیتوانی
Draugyste (port, exp.), LITلیتوانی
Dukshtas, LITلیتوانی
Gayzhyunay, LITلیتوانی
Gimbogala, LITلیتوانی
Giruliai, LITلیتوانی
Gruzheykays, LITلیتوانی
Guberniya, LITلیتوانی
Guday, LITلیتوانی
Gujunay, LITلیتوانی
Gustonis, LITلیتوانی
Gyarkonis, LITلیتوانی
به بالای صفحهبه بالای صفحه