:جستجوی ایستگاه براساس حرف اول
(4), 1 (42), 2 (19), 3 (11), 4 (12), 5 (9), 6 (4), 7 (8), 8 (6), 9 (6), A (565), B (867), C (274), D (343), E (85), F (65), G (429), H (15), I (236), J (48), K (1684), L (402), M (628), N (432), O (660), P (850), Q (3), R (631), S (1236), T (623), U (277), V (509), Y (273), Z (451), А (6), Б (7), В (3), Г (4), Д (4), Е (2), З (2), И (2), К (16), Л (1), М (6), Н (7), О (3), П (14), Р (10), С (4), Т (4), У (1), Х (3), Ч (2), Ш (1), Я (3)
بخشی از نام یا کد ایستگاه را وارد نمایید: 
N.B! Сайт RailWagonLocation.com не имеет никакого отношения к станциям в этом списке!
 کد ایستگاه نام نوع ایستگاه راه آهن
Ak Il, TURترکمنستان
Akiaala, TURترکمنستان
Akiaala (exp.), TURترکمنستان
Akjaguyma, TURترکمنستان
Akmayanyn Ely (op), TURترکمنستان
Aksuv, TURترکمنستان
Altyn Kol (op), TURترکمنستان
Altyn Menzil (op), TURترکمنستان
Altyn Sahra, TURترکمنستان
Altyn Аsyr, TURترکمنستان
Amyderya, TURترکمنستان
Anev, TURترکمنستان
Archman, TURترکمنستان
Arsaribaba, TURترکمنستان
Artyk, TURترکمنستان
Artyk (exp.), TURترکمنستان
Arzuv, TURترکمنستان
Ashgabat, TURترکمنستان
Ata, TURترکمنستان
Atamyrat (exp.), TURترکمنستان
Avlamish, TURترکمنستان
Aydyng, TURترکمنستان
Azatlyk, TURترکمنستان
Babadurmaz, TURترکمنستان
Baharden, TURترکمنستان
به بالای صفحهبه بالای صفحه