:جستجوی ایستگاه براساس حرف اول
(4), 1 (42), 2 (19), 3 (11), 4 (12), 5 (9), 6 (4), 7 (8), 8 (6), 9 (6), A (562), B (861), C (274), D (343), E (85), F (65), G (429), H (16), I (235), J (48), K (1682), L (401), M (628), N (431), O (659), P (845), Q (3), R (627), S (1234), T (622), U (276), V (507), Y (273), Z (450), А (6), Б (6), В (3), Г (4), Д (4), Е (2), З (2), И (2), К (16), Л (1), М (6), Н (7), О (2), П (13), Р (7), С (4), Т (4), У (1), Х (3), Ч (2), Ш (1), Я (3)
بخشی از نام یا کد ایستگاه را وارد نمایید: 
N.B! Сайт RailWagonLocation.com не имеет никакого отношения к станциям в этом списке!
 کد ایستگاه نام نوع ایستگاه راه آهن
Abakan, KRAکراسنایارسک
Abakan (perev.), KRAکراسنایارسک
Abakumovka (rzd), KRAکراسنایارسک
Abalakovo, KRAکراسنایارسک
Abaza, KRAکراسنایارسک
Abaza (eks.), KRAکراسنایارسک
Achinsk I, KRAکراسنایارسک
Achinsk II, KRAکراسنایارسک
Agul. KRA, KRAکراسنایارسک
Askiz, KRAکراسنایارسک
Avda, KRAکراسنایارسک
Averyanovka, KRAکراسنایارسک
Balay, KRAکراسنایارسک
Balyksu, KRAکراسنایارسک
Bazaiha, KRAکراسنایارسک
Bazyr, KRAکراسنایارسک
Beljthu, KRAکراسنایارسک
Beltyry, KRAکراسنایارسک
Berezh, KRAکراسنایارسک
Birkchul, KRAکراسنایارسک
Biskamzha, KRAکراسنایارسک
Bogotol, KRAکراسنایارسک
Bolshaya Irba, KRAکراسنایارسک
Bolshaya Ket (rzd), KRAکراسنایارسک
Boshnyakovo, KRAکراسنایارسک
به بالای صفحهبه بالای صفحه