:جستجوی ایستگاه براساس حرف اول
(4), 1 (42), 2 (19), 3 (11), 4 (12), 5 (9), 6 (4), 7 (8), 8 (6), 9 (6), A (563), B (862), C (274), D (343), E (85), F (65), G (429), H (16), I (235), J (48), K (1682), L (402), M (628), N (431), O (659), P (845), Q (3), R (629), S (1234), T (622), U (276), V (507), Y (273), Z (450), А (6), Б (6), В (3), Г (4), Д (4), Е (2), З (2), И (2), К (16), Л (1), М (6), Н (7), О (2), П (13), Р (10), С (4), Т (4), У (1), Х (3), Ч (2), Ш (1), Я (3)
بخشی از نام یا کد ایستگاه را وارد نمایید: 
N.B! Сайт RailWagonLocation.com не имеет никакого отношения к станциям в этом списке!
 کد ایستگاه نام نوع ایستگاه راه آهن
Kara-Say, KZHقزاقستان
Karabalta, KRGقرقیزستان
Karabalyk, KZHقزاقستان
Karabanovo (op), MOSمسکو
Karabas, KZHقزاقستان
Karabatano, KZHقزاقستان
Karabekaul, TURترکمنستان
Karabula, KRAکراسنایارسک
Karabulak, PRIپریولژسکی
Karabulak, KZHقزاقستان
Karabulakskiy (rzd), SKAشمالی-قفقازی
Karabutzeni, MOLمولداوی
Karachan, JuVOجنوب شرقی
Karachev, MOSمسکو
Karadag, AZEآذربایجان
Karagalynskaya, KZHقزاقستان
Karaganda, KZHقزاقستان
Karaganda-Sortirovochnaya, KZHقزاقستان
Karagandy-Ugolnaya, KZHقزاقستان
Karaganozek, KZHقزاقستان
Karagay, KZHقزاقستان
Karagayka (rzd), KBShکویبیشفسکی
Karagayly, KZHقزاقستان
Karahash, DONدونتسک
Karahtay, UZBازبکستان
به بالای صفحهبه بالای صفحه