:جستجوی ایستگاه براساس حرف اول
(4), 1 (42), 2 (19), 3 (11), 4 (12), 5 (9), 6 (4), 7 (8), 8 (6), 9 (6), A (563), B (862), C (274), D (343), E (85), F (65), G (429), H (16), I (235), J (48), K (1682), L (401), M (628), N (431), O (659), P (845), Q (3), R (629), S (1234), T (622), U (276), V (507), Y (273), Z (450), А (6), Б (6), В (3), Г (4), Д (4), Е (2), З (2), И (2), К (16), Л (1), М (6), Н (7), О (2), П (13), Р (10), С (4), Т (4), У (1), Х (3), Ч (2), Ш (1), Я (3)
بخشی از نام یا کد ایستگاه را وارد نمایید: 
N.B! Сайт RailWagonLocation.com не имеет никакого отношения к станциям в этом списке!
 کد ایستگاه نام نوع ایستگاه راه آهن
Novoishimskaya, KZHقزاقستان
Novoizborsk, OKTآکتیابرسکی
Novojambulskaya, KZHقزاقستان
Novokachalynsk, DVOشرق دور
Novokarlovka, PRDپری دنیپرو
Novokhayskaya, KRAکراسنایارسک
Novokievka, ODاودسا
Novokrasnoe, ODاودسا
Novokrivorozhskaya, PRDپری دنیپرو
Novokuybyshevskaya, KBShکویبیشفسکی
Novokuznetsk, ZSBغرب-سیبری
Novokuznetsk-Severniy (Northern), ZSBغرب-سیبری
Novokuznetsk-Sortirovochniy, ZSBغرب-سیبری
Novokuznetsk-Vostochniy (Eastern), ZSBغرب-سیبری
Novolesnaya, PRIپریولژسکی
Novolesnaya (exp.), PRIپریولژسکی
Novolesnaya (perev.), PRIپریولژسکی
Novolipetsk, JuVOجنوب شرقی
Novolisino, OKTآکتیابرسکی
Novolukoml, BELبلاروس
Novomihaylovskaya, SKAشمالی-قفقازی
Novomirgorod, ODاودسا
Novomoskovskaya II, MOSمسکو
Novonezhyno, DVOشرق دور
Novoobraztsovoye, KBShکویبیشفسکی
به بالای صفحهبه بالای صفحه