:جستجوی ایستگاه براساس حرف اول
(3), 1 (42), 2 (19), 3 (11), 4 (12), 5 (9), 6 (4), 7 (8), 8 (6), 9 (6), A (560), B (849), C (272), D (340), E (85), F (65), G (428), H (14), I (234), J (48), K (1668), L (400), M (623), N (426), O (466), P (821), Q (3), R (613), S (1231), T (621), U (274), V (502), Y (271), Z (446), А (6), Б (6), В (4), Г (4), Д (4), Е (2), З (2), И (2), К (16), Л (1), М (6), Н (7), О (2), П (12), Р (6), С (4), Т (4), У (1), Х (3), Ч (2), Ш (1), Я (3)
بخشی از نام یا کد ایستگاه را وارد نمایید: 

ایستگاه راه آهن Abasha, GRU

کد ایستگاه: 
نام:  Abasha, GRU
نوع ایستگاه: 
راه آهن:  گرجستان
عملیات تجاری در ایستگاه Abasha, GRU:
Продажа пасс. билетов. Прием, выдача багажа
Пр/выд. поваг. и мелк. отправок (подъездн. пути)
پاراگراف ها:
Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.
N.B! سایت RailWagonLocation.com هیچ ارتباطی با ایستگاه Abasha, GRU ندارد.
به بالای صفحهبه بالای صفحه