:جستجوی ایستگاه براساس حرف اول
(4), 1 (42), 2 (20), 3 (11), 4 (12), 5 (9), 6 (4), 7 (8), 8 (6), 9 (6), A (682), B (1011), C (348), D (401), E (112), F (81), G (490), H (42), I (273), J (80), K (2019), L (492), M (750), N (536), O (730), P (1000), Q (16), R (718), S (1472), T (745), U (322), V (658), W (2), X (1), Y (303), Z (519), А (6), Б (7), В (4), Г (4), Д (4), Е (2), З (3), И (2), К (16), Л (1), М (6), Н (7), О (3), П (14), Р (10), С (4), Т (4), У (1), Х (3), Ч (2), Ш (1), Я (3)
بخشی از نام یا کد ایستگاه را وارد نمایید: 

ایستگاه راه آهن Aysari, KZH

کد ایستگاه: 
نام:  Aysari, KZH
نوع ایستگاه: 
راه آهن:  قزاقستان
عملیات تجاری در ایستگاه Aysari, KZH:
Пр/выд. поваг. и мелк. отправок (подъездн. пути)
پاراگراف ها:
Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.
N.B! سایت RailWagonLocation.com هیچ ارتباطی با ایستگاه Aysari, KZH ندارد.
به بالای صفحهبه بالای صفحه