:جستجوی ایستگاه براساس حرف اول
(4), 1 (42), 2 (19), 3 (11), 4 (12), 5 (9), 6 (4), 7 (8), 8 (6), 9 (6), A (565), B (867), C (274), D (343), E (85), F (65), G (429), H (15), I (236), J (48), K (1685), L (402), M (628), N (432), O (660), P (850), Q (3), R (631), S (1236), T (623), U (277), V (509), Y (273), Z (451), А (6), Б (7), В (3), Г (4), Д (4), Е (2), З (2), И (2), К (16), Л (1), М (6), Н (7), О (3), П (14), Р (10), С (4), Т (4), У (1), Х (3), Ч (2), Ш (1), Я (3)
بخشی از نام یا کد ایستگاه را وارد نمایید: 

ایستگاه راه آهن Alatyr, GOR

کد ایستگاه: 
نام:  Alatyr, GOR
نوع ایستگاه: 
راه آهن:  گورکی
عملیات تجاری در ایستگاه Alatyr, GOR:
Продажа пасс. билетов. Прием, выдача багажа
Пр/выд. повагонных отправок грузов (откр. площ.)
Пр/выд. мелких отправок грузов (крытые склады)
Пр/выд. поваг. и мелк. отправок (подъездн. пути)
Пр/выд. повагонных отправок грузов (крытые склады)
Пр/выд. грузов в универсальных контейнерах(3 и 5т)
Пр/выд. мелких отправок грузов (откр. площ.)
پاراگراف ها:
Прием и выдача мелких отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций.
Прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций.
Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.
Прием и выдача повагонных отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций.
Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах транспорта массой брутто 3 и 5 т на станциях.
Прием и выдача мелких отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций
N.B! سایت RailWagonLocation.com هیچ ارتباطی با ایستگاه Alatyr, GOR ندارد.
به بالای صفحهبه بالای صفحه