:جستجوی ایستگاه براساس حرف اول
(2), 1 (42), 2 (20), 3 (11), 4 (12), 5 (9), 6 (4), 7 (8), 8 (6), 9 (6), A (573), B (874), C (274), D (350), E (87), F (66), G (428), H (17), I (239), J (48), K (1698), L (404), M (633), N (433), O (705), P (857), Q (3), R (646), S (1238), T (632), U (278), V (506), Y (273), Z (461), А (6), Б (7), В (4), Г (4), Д (4), Е (1), З (2), И (2), К (16), М (6), Н (6), П (13), Р (6), С (4), Т (3), У (1), Х (3), Ч (2), Ш (1), Я (3)
بخشی از نام یا کد ایستگاه را وارد نمایید: 

ایستگاه راه آهن Striganovo, SVE

کد ایستگاه: 
نام:  Striganovo, SVE
نوع ایستگاه: 
راه آهن:  سوردلوفسکی
عملیات تجاری در ایستگاه Striganovo, SVE:
Продажа пасс. билетов
Пр/выд. поваг. и мелк. отправок (подъездн. пути)
پاراگراف ها:
Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.
N.B! سایت RailWagonLocation.com هیچ ارتباطی با ایستگاه Striganovo, SVE ندارد.
به بالای صفحهبه بالای صفحه